Chính sách bảo mật

Ngày đăng : 02/01/2024
Khi Internet và Marketing Online ngày càng bùng nổ, việc doanh nghiệp có thể “hiểu” về khách hàng của họ chính là chuyện sống còn. Chính vì thế dữ liệu thông tin khách hàng là loại thông tin rất cần được ưu tiên bảo vệ hàng đầu.